Vedtægter

Her er vedtægterne for Den Erhvervsdrivende Fond, Børne- og Familiehuset

Vedtægter gældende fra 1. januar 2011 finder du på indsatte link

 

Herfra er det kun historie

For Den Selvejende Institution, Børne- og Familiehuset gælder pr. 2006 de vedtægter som du kan hente på dette link.

Vedtægter 2006

Vedtægter for fonden/den selvejende institution "Børne- og Familiehuset" vedtaget i forbindelse med den stiftende generalforsamling i 1995

§ 1. Fonden/institutionens navn er "Børne- og Familiehuset".

 

§ 2. Fonden/institutionens hjemsted er Lemming Skolevej 8 B, 8632 Lemmnig, Silkeborg Kommune.

 

§ 3. Fonden/institutionens formål er at tilbyde undervisning og behandling i en pædagogisk og terapeutisk hverdag med udviklingsmuligheder for socialt truede børn i alderen 6 - 15 år. Forældrene inddrages i stor grad i arbejdet efter et nærmere aftalt forløb. Fondens/institutionens formål er almennyttigt/velgørende.

 

§ 4. Fonden/institutionens bestyrelse består af fem medlemmer, som udpeges på følgende måde:

A. 2 medlemmer udpeges af og blandt de til enhver tid værende medarbejdere i institutionen.

B. 1 medlem udpeges af Pædagogisk/psykologisk rådgivning i Silkeborg.

C. 1 medlem udpeges af byrådet i Silkeborg Kommune.

D. 1 medlem udpeges af personalet blandt personer med en pædagogisk eller psykologisk baggrund.

 

§ 5. Bestyrelsen udpeges for 2 år ad gangen fra den 1. januar til den 31. dec. og således, at der altid udpeges medlemmer til bestyrelsen i de lige år, efter vedtagelsen af denne fundats, førstegang den 1. januar 1996. Bestyrelsen tager inden udgangen af december måned i ulige år de fornødne initiativer til udpegningen af nye bestyrelsesmedlemmer. 

Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal nye udpeges uden ugrundet ophold, således at bestyrelsen altid består af 5 personer. Genudpegning kan finde sted. Ovennævnte tidsbegrænsning på bestyrelsens funktionstid gælder ikke det eventuelle bestyrelsesmedlem, som måtte være udpeget efter fundatets § 4, nr C, idet dette medlem har en funktionsperiode på 4 år, som følger valgperioden for kommunalbestyrelsen.

 

§ 6. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand og en sekretær. Dette skal ske på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er beslutningsdygtig, efter den 1. januar i det år, hvor bestyrelsen er udpeget i henhold til § 4.

 

§ 7. Bestyrelsen holder møde så ofte bestyrelsesformanden, 2 medlemmer af bestyrelsen eller revisor ønsker dette, dog mindst to gange årligt, henholdsvis i marts og september. Mødet indkaldes skriftligt med 10 dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede. Bestyrelsen er også beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er tilstede og enige i mødets afholdelse, uanset evt. misligholdelse af ovennævnte tidsfrist for indkaldelse. Institutionens øvrige medarbejdere, som ikke sidder i bestyrelsen, kan uden stemmeret, men med taleret, deltage i bestyrelsesmøderne.

 

§ 8. Afgørelser i bestyrelsen besluttes ved simpelt flertal, jvf. dog reglerne vedrørende opløsning (§18), fundatsændringer (§ 17) og væsentlige beslutninger (§ 16) iøvrigt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§ 9. Bestyrelsen overvåger fonden/institutionens drift og påser, at der udarbejdes budget og føres et nøjagtigt regnskab, alt i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

 

§ 10. Over forhandlingerne i bestyrelsen føres protokol, hvori alle beslutninger indføres. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved mødets afslutning. 

 

§ 11. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens medarbejdere. Den daglige ledelse af institutionen varetages af en kollektiv ledelse bestående af samtlige fastansatte medarbejdere i institutionen. Den kollektive ledelse har ansvaret for den daglige ledelse af institutionen.

 

§ 12. Bestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til de personer, som forestår den daglige ledelse, og som bestyrelsen er berettiget til at meddele prokura til. Indkøb til fonden/institutionen i overensstemmelse med den daglige drift kan foretages af den kollektive ledelse for et beløb fastsat efter nærmere forudgående skriftlig aftale med bestyrelsen. Dispositioner udover ovennævnte foretages af bestyrelsesformanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening, der tillige tegner institutionen udadtil i øvrige henseender.

 

§ 13. Fonden/institutionens regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående år forelægges bestyrelsen senest 1. april hvert år. Bestyrelsen påser, at der føres nøjagtigt regnskab, som viser drifts -, anlægs - og etablerings- udgifter samt formuebe-vægelser. Regnskabet, der skal udarbejdes i henhold lovgivningen, skal revideres af en registreret revisor. Bestyrelsen påser, at der udarbejdes budget for institutionens drift. Budgettet forlægges bestyrelsen til godkendelse senest d. 1.oktober.

 

§ 14. Fonden/institutionens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål, ligesom et evt. driftsoverskud kun kan anvendes i overensstemmelse med fonden /institutionens formålsparagraf.

 

§ 15. For fondens/institutionens forpligtigelser hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til fonden /institutionen skal respekteres.

 

§ 16. Væsentlige beslutninger, fonden/institutionen vedrørende, såsom køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter træffes af bestyrelsen, efter samråd med institutionens medarbejdere, med 3/4 flertal, det vil sige med 4 ud af 5 eller 3 ud af 4 bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 17. Ændringer i nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af institutionen kan med 3/4 flertal, det vil sige med 4 ud af 5 eller med 3 ud af 4 bestyrelsesmedlemmer, besluttes på to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages og højst 1 måneds varsel.

 

§ 18. I tilfælde af institutionens opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes til beslægtede formål efter bestemmelse i bestyrelsen med 3/4 flertal, som ovenfor, og med godkendelse fra Silkeborg Kommunes sociale udvalg. Klausuler lagt på gaver skal respekteres. Fonden/institutionens grundkapital udgjorde pr. 1. december 1994 kr. 10.000,00 Tiltrådt af bestyrelsen ved 1. og 2. behandling i 1995

 

Denne hjemmeside bruger cookies for at kunne generere statistik over besøg. Du kan altid slette cookies, hvis du ønsker det. Læs mere her (pdf)

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies