Bestyrelse – Fondsledelse / Revideret 10.10.2023

God fondsledelse 

Fondens aktiviteter

Fonden er en alment velgørende fond. Fondens formål er at drive socialpædagogisk virksomhed – herunder behandling og undervisning – for socialt truede børn og unge med psykiske og/eller sociale problemer.

Formålet søges blandt andet opnået gennem etablering af skole behandlingstilbud , som tilbyder undervisning og behandling i en pædagogisk og terapeutisk hverdag med udviklingsmuligheder for socialt truede børn og unge, og hvor forældrene i vid udtrækning inddrages i arbejdet efter et nærmere aftalt forløb.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Anbefalinger for god Fondsledelse for bestyrelsen i Den erhvervsdrivende fond Børne og Familiehuset 18022184

1.0 Konstituering

I henhold til vedtægternes § 6 Fondens bestyrelse består af fem medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges/udpeges ud fra følgende kriterier:

  1. To medlemmer udpeges af og blandt de til enhver tid værende medarbejdere i institutionen, således at såvel ledelsen som den øvrige personalegruppe er repræsenteret.
  2. Et medlem udpeges af personalet blandt personer med en pædagogisk eller psykologisk baggrund.
  3. To medlemmer udpeges af bestyrelsen blandt personer, der besidder uddannelsesmæssig eller erfaringsmæssig kompetence enten inden for det socialpædagogiske og/eller undervisningsmæssige område eller indenfor økonomi og/eller bestyrelsesarbejde i øvrigt. Afhængig af hvilke kompetencer der måtte mangle i bestyrelsen.

Mindst et bestyrelsesmedlem er uafhængig af stifter.

Bestyrelsen modtager arbejdsvederlag for bestyrelseshvervet, ligesom fonden betaler medlemmernes omkostninger ved udlevelsen af hvervet.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges/udpeges for to år af gangen fra den 1. januar til den 31. december dog således, at der altid vælges/udpeges to medlemmer til bestyrelsen i de ulige år, første gang efter vedtagelsen af den reviderede fundats den 1. januar 2011 og tre medlemmer i lige år første gang efter vedtagelsen af den reviderede fundats den 1. januar 2012.

Måtte bestyrelsen ikke senest med udgangen af december måned have valgt nye bestyrelsesmedlemmer, fortsætter den hidtidige bestyrelsen i en toårig periode og så fremdeles.

Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal nye vælges/udpeges uden ugrundet ophold, således at bestyrelsen altid består af 5 medlemmer.

 

Disse 5 medlemmer er august 2023:

Merete Reimer Jensen

Født 1953
Uddannet cand. Psyk. 1983
Specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi og psykoterapi
Ansættelser:
Th Langs Seminarium 1982-1984
PPR Herning kommune 1983-1987
Børnepsykiatrisk Afdeling, Herning Centralsygehus 1987-1999
Selvstændig privatpraktiserende psykolog 1999
Bestyrelsesposter:
Dansk selvskab for børnepsykiatri, klinisk børnepsykologi med tilknyttede faggrupper fra 1986
Kragelund sogns Menighedsråd 2000-2012
Børne- og Familiehuset  fra 2004. Udvalgt af Børne og Familiehuset
Da Merete har været medlem af bestyrelsen mere end 12 år anses hun ikke for at være uafhængig.

 

Stefan Rossel

Medlem af bestyrelsen siden 01 01 2010. Genvalgt hvert andet år siden på valg 01 01 2020
Har fungeret som lærer og UU- vejleder i 40 år.  De sidste 8 år udelukkende som UU- vejleder.
Ingen yderligere bestyrelsesposter.
Peget på af bestyrelsen
Stefan Rossel er uafhængigt medlem af bestyrelsen.

 

Steen Møller Andersen

Født 19. april 1947
Uddannet lærer fra Aarhus Seminarium 1971
Ansat som lærer på Fårvang Skole august 1972 – januar 1984
Skoleleder på Voel Skole januar 1984 – september 2012
Skoleleder på Fårvang Skole september 2012 – august 2015.
Pensionist fra august 2015
Formand for Gjern almennyttige udviklingsselskab fra januar 2016.
Formand for Gjern Menighedsråd fra december 2016.
I Børne- og Familiehusets bestyrelse 01 01 2016 genvalgt 1 gang
Peget på af bestyrelsen
Uafhængigt medlem

 

Jesper Høegh Sørensen

Født 3. Januar 1974
Souschef i Børne og Familiehuset
Valgt af ledelsen.
Har været medlem af bestyrelsen siden april 2022.
Er uddannet pædagog fra Jysk pædagogseminarium i Randers i 2002 – har arbejdet med specialundervisning siden 2006, ansat i Børne- og familiehuset august 2016.
Ingen yderligere bestyrelses poster.
Er ikke uafhængigt bestyrelsesmedlem.

 

Martin Q. Sørensen

Uddannet lærer fra Den Frie Lærerskole i 1995.
Har siden arbejdet på Efterskole, Fritidsklub, en årrække i folkeskolen, med alm. undervisning samt støtte- og specialundervisning, dels inkluderende på skolen, dels som lærer på forskellige projekter knyttet til Oustruplund.
Har arbejdet i Børne- og Familiehuset siden 2006, de seneste år i Yngste Gruppe med alle fag udover Dansk.
Har i perioden 2010-13 taget efteruddannelse som Narrativ Terapeut hos DISPUK.
Valgt af medarbejderne
Har siddet i Børne- og Familiehusets bestyrelse siden januar 2016 genvalgt 1 gang.
Ingen yderligere bestyrelsesposter
Ikke uafhængigt medlem.

 

Bestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt i forhold til fondens drift og personoplysninger af enhver art, som kommer til disses kundskab i forbindelse med deltagelsen i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen kan nedsætte et rådgivende forum.

En direktør i fonden kan ikke være formand eller næstformand i fonden.

2.0 Bestyrelsens opgaver og ansvar

Overordnede opgaver og ansvar

Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

2.1  Bestyrelsen afholder ordinært bestyrelsesmøde fire gange om året og et strategiseminar.

2.2  Ekstraordinært bestyrelsesmøde jf. 2.1 holdes, når formanden, mindst 1 bestyrelsesmedlem, fondsmyndigheden eller revisor forlanger det.

2.3  Formanden skal sikre, at alle medlemmer af bestyrelsen indkaldes. Mødeindkaldelse skal ske skriftligt med senest en uges varsel. Varslet kan dog forkortes, hvis det er nødvendigt af hensyn til en sags hastende karakter.

2.4  Mødematerialet til bestyrelsesmøde skal indeholde dagsorden og eventuelt skriftligt materiale, som er nødvendigt for at vurdere og behandle emnerne på dagsordenen. Dette skal udsendes senest 1 uge før mødeafholdelsen.

2.5  Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende emner:

1)  Gennemgang og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2)  Meddelelser fra formanden
3)  Udestående emner fra tidligere bestyrelsesmøder
4)  Gennemgang af perioderegnskab og budget
5)  Direktionens rapport om Den erhvervsdrivende fonds stilling og væsentlige begivenheder
6)  Direktionens rapport om status på strategi og forretningsplan
7)  Dato for næste bestyrelsesmøde.


2.6  Direktionen fungerer som sekretariat for bestyrelsen. Referent kan udpeges af direktionen.

3.0  Afholdelse af møde

3.1  Bestyrelsesmøder ledes af formanden.

3.2  Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt I Børne og Familiehuset, men kan afholdes et andet sted efter formandens bestemmelse, hvis det skønnes formålstjenligt eller nødvendigt.

3.3  Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt ved fysisk fremmøde, men kan afholdes skriftligt eller elektronisk efter formandens bestemmelse, hvis det er foreneligt med bestyrelsens arbejde. Ethvert medlem af bestyrelse eller direktion kan dog altid forlange, at der sker en mundtlig drøftelse.

3.4  Fondens revisor har pligt til at deltage på bestyrelsesmøde, hvis ét medlem eller direktøren kræver det. Revisor har pligt til at deltage i mødet, hvor årsregnskabet fremlægges og godkendes.

3.5  Et medlem af bestyrelsen eller direktion må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Den erhvervsdrivende fond og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende selv, hvis hun eller han har en væsentlig interesse deri, der kan stride mod Den erhvervsdrivende fonds interesser. Det samme gælder i forhold til aftaler mellem Den erhvervsdrivende fond og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand.

3.6  Alle beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Institutionens øvrige medarbejdere, som ikke sidder i bestyrelsen, kan uden stemmeret, men med taleret, deltage i bestyrelsesmøderne.

3.7  Dagsordenspunkter til særlig beslutning skal understøttes af en sagsfremstilling med indstilling til beslutning.

4.0 Referat af møde

4.1  Formanden sørger for, at der udarbejdes referat af drøftelserne og beslutningerne på et bestyrelsesmødet. Af referatet skal det fremgå, hvem der har ledet mødet, hvem der har deltaget i mødet, hvad dagsordenen for mødet har været, og hvad drøftelserne og beslutningerne i relation til hvert enkelt punkt på dagsordenen har været.

4.2  Formanden sørger for, at referat af et bestyrelsesmøde udsendes til bestyrelsens medlemmer senest otte dage efter bestyrelsesmødet.

4.3  Et bestyrelsesmedlem, der har været til stede ved et bestyrelsesmøde, og som er uenig i en truffet beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet. Eventuelle bemærkninger til et referat skal meddeles formanden og direktion senest otte dage efter modtagelse af referatet.

4.4  Alle bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i et bestyrelsesmøde, skal underskrive referatet for mødet. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har deltaget i et bestyrelsesmøde, underskriver referatet for mødet med tilføjelsen ”læst”. Underskrivelsen sker på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

5.0  Bestyrelsens opgaver

5.1  Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af Børne og Familiehuset. Ledelsen har ansvaret for den daglige ledelse og drift af institutionen. Den daglige ledelse skal ske med respekt for fondens formålsbestemmelse samt i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning samt de af den tilsynsførende myndighed fastsatte retningslinjer.

5.2  Bestyrelsens opgaver efter § 5.1 indebærer blandt andet, at bestyrelsen skal sikre:

1)  At Den erhvervsdrivende fonds virksomhed er organiseret på en forsvarlig måde
2)  At Den erhvervsdrivende fond til enhver tid har en hensigtsmæssig målsætning, strategi og forretningsplan
3)  At bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på en tilfredsstillende måde
4)  At der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller
5)  At bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om Den erhvervsdrivende fonds økonomi
6)  At Den erhvervsdrivende fond til enhver tid har en kompetent direktion
7)  At direktionen udfører sit arbejde på passende måde og efter bestyrelsens retningslinjer og beslutninger
8)  At Den erhvervsdrivende fonds kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt
9)  At Den erhvervsdrivende fonds protokoller er oprettet og opdateret. 

5.3  Bestyrelsen behandler efter behov og mindst én gang årligt følgende emner:

1)  Årsbudget og -regnskab
2)  Ledelses- og organisationsforhold
3)  Målsætning, strategi og forretningsplan
4)  Forretningsprocedurer og interne kontroller
5)  Rapportering til bestyrelsen om økonomi og andre forhold
6)  Retningslinjer og beslutninger for direktionen
7)  Incitamentsordninger for ledelsen
8)  Forsikringsforhold
9)  Skattemæssige forhold
10)  Gennemgang og eventuelt ændring af forretningsordenen
11)  Bestyrelsens evaluering. 

5.4  Bestyrelsen skal én gang årligt tage stilling til, hvorledes fonden forholder sig til Anbefalingerne udgivet af Komitéen for god Fondsledelse. Bestyrelsen skal afgive redegørelse herom i forbindelse med årsrapporten.

6.0 Bestyrelsens beslutningskompetence

6.1  Bestyrelsen behandler og træffer beslutning i alle spørgsmål, der efter Den erhvervsdrivende fonds forhold er af usædvanlig art eller stor betydning.

6.2  § 6.1 indebærer, at bestyrelsen træffer beslutning om blandt andet følgende forhold:

1)  Godkendelse af årsrapport med forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud
2)  Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår
3)  Den erhvervsdrivende fonds målsætning, strategi og forretningsplan
4)  Direktørs ansættelse, ansættelsesvilkår og opsigelse
5)  Væsentlig indskrænkning eller udvidelse af Den erhvervsdrivende fonds aktiviteter
6)  Køb, salg, leasing eller pantsætning af Den erhvervsdrivende fonds faste ejendomme
7)  Anlæggelse af retssag eller voldgiftssag af væsentlig betydning.
6.3  Bestyrelsen kan træffe beslutning, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

6.4  Et bestyrelsesmedlem kan i enkeltstående tilfælde give et andet bestyrelsesmedlem fuldmagt, hvis det er betryggende henset til de emner, der skal drøftes.

7.0  Tavshedspligt

7.1  Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer, medmindre der er tale om forhold, som efter sagens natur skal bringes til tredje- mands kundskab.

7.2  Når et bestyrelsesmedlem fratræder, skal hun eller han straks tilbagelevere alt materiale, som hun eller han er i besiddelse af, til formanden og må ikke beholde kopi af materialet. Ved dødsfald påhviler tilbageleveringen dødsboet.

8.0  Andre bestemmelser

8.1  Anbefalingerne for god fondsledelse træder i kraft på den dato, der er anført nedenfor, og underskrives af alle bestyrelsens medlemmer. Anbefalingerne skal særskilt underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer, der indvælges efter ikrafttrædelsesdatoen.