Tilsynsfunktion og tilsynsrapporter

Tilsynsfunktionen og dens indhold

Formålet med tilsynet

Silkeborg Kommune har ansvar for at sikre, at specialundervisningen og specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, så barnet har mulighed for at aflægge folkeskolens afsluttende prøver.

Silkeborg Kommune fører derfor tilsyn med undervisningen i henhold til bek. 702 af 23. juni 2014 § 14.

Tilsynet har såvel en kontroldel, men også en vejledningsdel, hvor tilsynsførende blandt andet skal sikre, at undervisningen i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder gives i overensstemmelse med de fastsatte time- og læseplaner jf. bek. 702 af 23. juni 2014 § 14.

Hvis specialundervisningen ikke står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, kan undervisningen i det pågældende anbringelsessted ikke fortsætte.

 

Tilsynets indhold

Tilsyn med undervisningen omfatter:

Time og læseplaner i forhold til Folkeskoleloven 

Det faglige indhold i undervisningen Undervisningsmaterialer, metoder og opgaver Personalets kompetencer og kvalifikationer

Rammerne og hjælpemidler Magtanvendelse over for barnet

Drøftelse af udviklings- og samarbejdsmuligheder Sundhedsplejes tilbud til børnene

Ud over det generelle tilsyn, der omfatter den samlede undervisning på anbringelsesstedet, skal tilsynet være rettet mod den enkelte barns undervisningstilbud og undervisningssituation.

I tilsynets vurdering skal indgå en vurdering af, om Børne- og Familiehusets pædagogiske målsætning og metoder gør stedet egnet til at opfylde målgruppens behov, herunder behov for nære stabile relationer til voksne, opbygning af sociale relationer, skolegang, trivsel og forberedelse til et selvstændigt voksenliv.

 

Tilsynets afvikling

Tilsynet varetages for kommunalbestyrelsen af en tilsynsførende udpeget af Skoleafdelingen. Den tilsynsførende gennemfører min. 2 årlige både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg og skal have adgang til alle relevante papirer og undervisningsplaner. Under besøgene skal den tilsynsførende desuden have adgang til at se undervisningen og til at tale med både børn, lærere, pædagoger og leder. Udarbejdede elev- og uddannelsesplaner for hver enkelt barn skal forevises den tilsynsførende.

Den tilsynsførende udarbejder en tilsynserklæring for hvert besøg og en årlig rapport over tilsynet.

 

Betaling for tilsynet

Silkeborg Kommune opkræver særskilt takst for det udførte tilsynsarbejde hos Børne- og Familiehuset.