Undervisningens mål og individuelle tilrettelæggelse

Overordnet mål med undervisningen

Børne- og Familiehusets formål er at drive specialpædagogisk virksomhed – herunder behandling og undervisning – for socialt truede børn og unge med følelsesmæssige og/eller sociale problemer.

Børne- og Familiehuset kan iværksætte initiativer af enhver art, som direkte eller indirekte fremmer fondens formål om at optimere livsvilkårene for fondens målgruppe.

Formålet søges blandt andet opnået gennem etablering af et eller flere skolebehandlingstilbud, som tilbyder undervisning og behandling i en pædagogisk og terapeutisk hverdag med udviklingsmuligheder for socialt truede børn og unge, og hvor forældrene inddrages i arbejdet efter et nærmere aftalt forløb.

 

Beskrivelse af Børne- og Familiehusets tilbud.

Børne- og Familiehuset er et forebyggende specialpædagogisk tilbud til børnefamilier. Et kombineret skole- fritids- og familiebehandlingstilbud, hvis formål er at hjælpe såvel barn som forældre til at tage ansvaret for egne problemer som en forudsætning for at få bedre greb om tilværelsen. Formålet er endvidere at hjælpe barn og forældre til at finde egne ressourcer for derigennem at opnå nye og forandringsskabende måder at handle på, således at barnet får tilstrækkeligt gode udviklings-betingelser og at anbringelse uden for hjemmet undgås.

I Børne- og Familiehuset tager opholdet udgangspunkt i det enkelte barn og dets familie. Opholdet bygger på den grundtanke, at problemer ikke kan forstås udenfor den sammenhæng, hvor de forekommer. Når et barn indskrives, har vi derfor fokus på barnet i dets familie og i familiens netværk. Med familiens netværk mener vi både den nærmeste familie og de professionelle, der har været med til at beskrive og forsøge at afhjælpe problemet indtil henvisningen.

Det pædagogiske arbejde i Børne- og Familiehuset tager udgangspunkt i samvær, relationer og involvering, ligesom vi vægter respekt, omsorg og klare rollefordelinger, såvel i forhold til børn som forældre.

 

Skoledelen/undervisningen har følgende afledte mål

  • At kunne rumme og være med sig selv og andre
  • At kunne håndtere svære følelser
  • At kunne sætte ord på det der udfordrer
  • At kunne tilegne sig ny læring/viden
  • At kunne rumme og mestre succes og ny læring
  • At kunne opnå en alderssvarende skolegang hvis muligt
  • At kunne præsenteres for den samlede fagrække
  • At kunne prøve kræfter med prøver, projektopgaver og nationale test
  • For de ældste elever at kunne have fokus på efterfølgende skolegang og uddannelse