Skole overenskomst

Overenskomst for undervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder mellem Silkeborg Kommune og Børne- og Familiehuset

 

Kontakt til Silkeborg Kommune:

Tilsynsførende: Pia Kløjgård Jensen piaklojgard.jensen@silkeborg.dk

PPR Silkeborg: Maria Schnack Wolff ppr@silkeborq.dk

Skoleafdelingen: Leder: Mikael Hyldgaard Svendsen. skole@silkeborq.dk

Økonomimedarbejder: Henrik Dalgaard Bloch

UU: Leder: Erik Rohde uusilkeborg@silkeborq.dk

Silkeborg Ungdomsskole: Leder: Lars Buchholt Kristensen ungdoms.skole@silkeborq.dk Sundhedsplejen: Leder: Lisbeth Milsgaard  Sundhedsplejen@silkeborq.dk

Nærmeste folkeskole samt andre informationer kan findes på www.silkeborqkommune.dk eller på kommunens Fællesintra https://www.skole.skoleintra.dk/Li/ (koder skulle være udleveret ellers kontakt Skoleafdelingen).

 

Indhold

1. Overenskomstens lovgrundlag

2. Om Børne- og Familiehuset

   • Information om Børne- og Familiehuset:
   • Børne- og Familiehusets didaktiske og pædagogiske grundlag
   • Visitationen af børn til undervisningstilbuddet
   • Frister for kommunens opsigelse af et barns undervisning

3. Undervisningens mål og individuelle tilrettelæggelse

   • Overordnet mål med undervisningen
   • Læse- og timeplaner
   • Tilrettelæggelse af undervisningen for det enkelte barn
   • Uddannelsesplaner
   • Samtaler med børn

4. Personalets kompetencer og kvalifikationer

5. Tilsynsfunktionen og dens indhold

   • Formålet med tilsynet
   • Tilsynets afvikling
   • Betaling for tilsynet
   • PPR’s betjening af skolen
   • Betaling for betjeningen

7. Budget for undervisningen og regnskabsaflæggelse

   • Budget
   • Takster for undervisningen
   • Udgifter til ekstra omkostninger eksempelvis transport, m.m.
   • Forsikringer
   • Regnskabsaflæggelse og revision
   • Driftsoverskud
   • Tilsyn med økonomien

8. Magtanvendelse

9. Samarbejdsrelationer

   • Uddannelsesvejledning
   • Sundhedspleje

1. Overenskomstens lovgrundlag

Henvisning af et barn til specialpædagogisk bistand i et privat, selvejende eller regionalt dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted er betinget af, at der på forhånd mellem institutionen og kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen er indgået overenskomst om undervisningens omfang, indhold og tilrettelæggelse. Det samme gælder kommunale dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder, der er beliggende i en anden kommune jf. bek. 702 af 23. juni 2014 § 14.

-Børn er i det tidsrum, de opholder sig og undervises i folkeskoler, på specialskoler eller i interne skoler på døgninstitutioner eller opholdssteder (dagbehandlingstilbud), omfattet af folkeskoleloven og de med hjemmel heri fastsatte bekendtgørelser.

Nærværende overenskomst er således udarbejdet i henhold til følgende:

   • Folkeskolelovens § 22 om specialundervisning.  (LBK nr. 665 af 20. juni 2014)

   • Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. (Bek. nr. 702 af 23. juni 2014)

   • Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven. (Bek. nr. 693 af 20. juni 2014) (Når der henvises til denne fra andre lovgivninger)

   • Servicelovens § 68 b. (Bek. nr. 573 af 24. juni 2005)

Silkeborg Kommune forudsætter, at Børne- og Familiehuset kender og arbejder efter gældende lovgivningen, hvor denne ikke er beskrevet i nærværende overenskomst.

2. Om Børne- og Familiehuset

 

Information om Børne- og Familiehuset:

Navn på institution/skole: Fonden Børne- og Familiehuset

Institutionens status: Dagbehandlingstilbud med intern skole – Skolenr. 743029

Ejerforhold/Organisationsform: Erhvervsdrivende fond/Selvejende Institution

Bestyrelsesformand: Merete Reimer Jensen

Bestyrelsesmedlemmer pr. 1. februar:

Merete Reimer Jensen, Stefan Rossel, Steen Møller Andersen, Jesper Høegh Sørensen og Martin Quottrup Sørensen

Ændringer i bestyrelsen meddeles tilsynsførende og PPR Silkeborg snarest muligt efter udnævnelse.

Institutionens leder: Annette Jellesen

Skolens leder – den undervisningsansvarlige: Annette Jellesen

Børne- og Familiehusets adresse: Lemming Skolevej 8B, 8632  Lemming

Telefonnummer: 8685 9325 – mobil 2384 2346 / 6131 9525

E-mail: bf@bornefamiliehuset.dk

CVR-nummer: 18 02 21 84

Hjemmeside: www.bornefamiliehuset.dk

Sker der ændringer i, hvem der er ansvarlig for undervisningen, skal det straks meddeles PPR Silkeborg.

 

Børne- og Familiehusets didaktiske og pædagogiske grundlag

Læring i Børne- og Familiehuset tager udgangspunkt i den gode relation som forudsætning for tryghed og tillid til underviseren. En forudsætning for gode resultater er en høj grad af tilstedeværelse fra underviserens side i det enkelte barns skoledag. Vi arbejder hen imod inddragelse i læringsfælleskabet gennem accept og anderkendelse af barnets input, idet barnets aktive bidrag i fællesskabet positivt vil medvirke til at udvikle barnets selvbillede.

Vi tager udgangspunkt i zonen for nærmeste udvikling i både undervisning og behandlingsarbejde, hvilket betyder, at der finder en høj grad af differentiering sted i planlægning og udførelse af personalets arbejde.

Vi sørger for en høj grad af forudsigelighed i hverdagen, hvilket er vigtigt for vores børn. Nogle af rammerne som støtter børnene er:

   • Der skal være respekt for den enkelte, barn som voksen.

   • Der skal være udfordringer til alle børn.

Vi har gode fysiske rammer, der understøtter læringsprocesserne i alle klasser. Undervisningen er tydeligt struktureret, og tilpasset det enkelte barn i tempo og udfordringsgrad.

Udgangspunktet for vores møde med barnet er at barnet grundlæggende ønsker at være en del et fælles undervisningsforløb og ønsker at være det aktive og lærende barn

Vi hjælper børnene med at forandre negative indstilling. Vi har løbende evaluering og individuelle børnesamtaler, hvor børnene informeres om deres fremskridt i forhold til deres individuelle handleplaner.

Undervisningen tager ofte udgangspunkt i et paradoks:

Undervisning er ofte forbundet med følelser af afmagt, fremmedgørelse eller nederlag,- begreber der står i vejen for at kunne gøre udvikling og læring barnets projekt.

At kunne magte små elementer, som f.eks. at lytte når andre taler, at forstå sammenhænge, f.eks. at vi alle er udfordret på en eller anden måde, at nyde en nok så lille succes, er alle skridt på vejen til at blive det barn, han/hun gerne vil være.

En vigtig opgave er dermed at italesætte de gode oplevelser barnet har, og gøre dem til en del af barnets egen historie, og få barnet til at sætte sig nye mål.

Eksempler er:

   • Stoltheden over at kunne arbejde i 10 min. og ønske at nå 15 min.
   • At kunne arbejde selv, med den voksne på større og større afstand.
   • At turde gå i gang med noget selv, som kunne medføre et nederlag.

 

Elevgrundlaget

Antallet af elever i intern skole skal være normeret til min. 10 elever ved skoleårets begyndelse. Det forventede gennemsnitlige elevtal for hele skoleåret må ikke være under 10 jf. bek. 702 af 23. juni 2014 § 10.

Falder elevtallet til under det lovbestemte antal, meddeles dette straks til PPR Silkeborg. Elevgrundlaget tilstræbes maks. 25 børn, men ledelsen kan i perioder dispensere herfra.

En samlet liste over elevantal og elevernes oplysninger (Navn, CPR, start- og sluttidspunkt og anbringende kommune) sendes til PPR og tilsynsførende forud for skoleårets start 1. august. Den samlede liste sendes herefter opdateret til tilsynsførende og PPR Silkeborg tre gange årligt (1. dec., 1. februar, 1. maj).

Ved optag af elever og fortsættelse i undervisningstilbuddet følges retningslinjerne for visitation og re-visitation (se beskrivelse under afsnittet om Visitation).

Beskrivelse af gruppen

Vores primære målgruppe. 

Fælles for de børn vi har mødt er, at de har lavt selvværd. De er følelsesmæssigt frustrerede og har svært ved at rumme og handle i det sociale felt i relation til såvel børn som voksne. De har således oplevet mange nederlag i børnehaven, i skolen, i klubben eller derhjemme. De har problemer med at begå sig blandt jævnaldrende ligesom lærere, pædagoger og forældre beskriver dem som værende urolige, ukoncentrerede og forstyrrende.

De børn vi møder har en familie. Vi modtager børn og familier fra alle samfundslag og med mange forskellige problemstillinger. Nogle børn og familier har haft svære vilkår i mange år og har tidligere modtaget forskellige former for hjælp. I nogle familier har forældrene problemer med opdragelsen eller med at forstå hinanden eller børnene.

Det kan beskrives som:

   • Børn med
   • Socio-emotionelle vanskeligheder
   • Børn med diagnoser
   • Børn med grænselignende beskrivelser i forhold til autisme spektret
   • Børn med specifikke indlæringsvanskeligheder
   • Børn som over tid i deres familie eller med nære voksne i øvrigt har haft eller har vanskelige vilkår for en stabil udvikling såvel personligt som fagligt i skolesammenhænge

 

Visitationen af børn til undervisningstilbuddet

Visitation

Den anbringende kommune indgår ved anbringelsen kontrakt med Børne- og Familiehuset. Heri indgår aftale om skoletilbud i henhold til bek. nr. 702 af 23. juni 2014, når der er enighed herom i hjemkommunen jf. bek. 702 af 23. juni 2014 § 6.

Det forudsætter, at den anbringende kommune i forbindelse med anbringelsen inddrager egen skoleafdeling, forældre samt PPR Silkeborg i vurderingen af ønsket skoletilbud til barnet.  Når den anbringende kommunes anbringende myndighed, forældre og egen skoleafdeling – samt PPR Silkeborg er enige om skoletilbuddet, indskrives dette i kontrakten. PPR Silkeborg visiterer        herefter barnet til skolegang i intern skole.

Hvis anbringende kommune ikke kan opnå intern enighed om skoletilbud til barnet formidles dette til PPR Silkeborg, som efterfølgende skal visitere til et skoletilbud ud fra de oplysninger, der kan leveres fra hjemkommunen jf. bek. 702 af 23. juni 2014 § 3.

Ved anbringelsen sørger Børne- og Familiehuset i samarbejde med anbringende kommune for, at der forligger de fornødne sociale og skolemæssige papirer samt at indhente forældrenes samtykke til at indhente PPR journal i anbringende kommune.

Årlig revisitation til undervisningstilbuddet

Der tages mindst en gang om året stilling til, om den specialpædagogiske bistand til barnet skal ændres, ophøre eller fortsætte jf. bek. 702 af 23. juni 2014 § 8.

Børne- og Familiehuset følger den anbringende kommunes re-visitationsprocedure.

Herefter træffer PPR Silkeborg i samråd med den anbringende kommune beslutning om, den specialpædagogiske bistand til barnet skal ændres, ophøre eller fortsætte jf. bek. 702 af 23. juni 2014 § 4.

Frister for kommunens opsigelse af et barns undervisning

Den anbringende kommune eller Silkeborg Kommune kan skriftligt opsige aftalen om en barns undervisning med tre måneders varsel gældende fra den 1. i en måned.

Afbrydes undervisningstilbuddet i utide, skal der betales for måneden ud plus den næste måned.

Frister for Børne- og Familiehusets opsigelse af et barns undervisning Børne- og Familiehuset kan opsige aftalen om et barns undervisning med mindst tre måneders varsel gældende fra den 1. i en måned, når Børne- og Familiehuset vurderer:

   • at barnet er færdigbehandlet

   • at barnet er fejlplaceret

Børne- og Familiehuset kan desuden opsige aftalen med øjeblikkelig virkning. Dette kan f.eks. ske i tilfælde, hvor forældre eller børn med vold, voldelige trusler eller indtagelse af alkohol, hash eller narkotiske stoffer forhindrer personalet i at udføre sit arbejde.

Dette kan dog ikke ske uden forudgående kontakt til den anbringende myndighed og PPR Silkeborg. I et sådan tilfælde betales ligeledes måneden ud plus den næste måned.

3. Undervisningens mål og individuelle tilrettelæggelse

 

Overordnet mål med undervisningen

Børne- og Familiehusets formål er at drive specialpædagogisk virksomhed – herunder behandling og undervisning – for socialt truede børn og unge med følelsesmæssige og/eller sociale problemer.

Børne- og Familiehuset kan iværksætte initiativer af enhver art, som direkte eller indirekte fremmer fondens formål om at optimere livsvilkårene for fondens målgruppe.

Formålet søges blandt andet opnået gennem etablering af et eller flere skolebehandlingstilbud, som tilbyder undervisning og behandling i en pædagogisk og terapeutisk hverdag med udviklingsmuligheder for socialt truede børn og unge, og hvor forældrene inddrages i arbejdet efter et nærmere aftalt forløb.

Beskrivelse af Børne- og Familiehusets tilbud.

Børne- og Familiehuset er et forebyggende specialpædagogisk tilbud til børnefamilier. Et kombineret skole- fritids- og familiebehandlingstilbud, hvis formål er at hjælpe såvel barn som forældre til at tage ansvaret for egne problemer som en forudsætning for at få bedre greb om tilværelsen. Formålet er endvidere at hjælpe barn og forældre til at finde egne ressourcer for derigennem at opnå nye og forandringsskabende måder at handle på, således at barnet får tilstrækkeligt gode udviklings-betingelser og at anbringelse uden for hjemmet undgås.

I Børne- og Familiehuset tager opholdet udgangspunkt i det enkelte barn og dets familie. Opholdet bygger på den grundtanke, at problemer ikke kan forstås udenfor den sammenhæng, hvor de forekommer. Når et barn indskrives, har vi derfor fokus på barnet i dets familie og i familiens netværk. Med familiens netværk mener vi både den nærmeste familie og de professionelle, der har været med til at beskrive og forsøge at afhjælpe problemet indtil henvisningen.

Det pædagogiske arbejde i Børne- og Familiehuset tager udgangspunkt i samvær, relationer og involvering, ligesom vi vægter respekt, omsorg og klare rollefordelinger, såvel i forhold til børn som forældre.

Skoledelen/undervisningen har følgende afledte mål

   • At kunne rumme og være med sig selv og andre

   • At kunne håndtere svære følelser

   • At kunne sætte ord på det der udfordrer

   • At kunne tilegne sig ny læring/viden

   • At kunne rumme og mestre succes og ny læring

   • At kunne opnå en alderssvarende skolegang hvis muligt

   • At kunne præsenteres for den samlede fagrække

   • At kunne prøve kræfter med prøver, projektopgaver og nationale test

   • For de ældste lever at kunne have fokus på efterfølgende skolegang og uddannelse

 

Læse- og timeplaner

Time- og læseplanerne skal omfatte folkeskolens fulde fagrække. jf . folkeskolelovens § 5, stk. 1-4, § 19 c, stk. 2, og § 19 d, stk. 2 og 4. Timeplanen skal opfylde de i folkeskolelovens § 14 b, stk.1,fastsatte krav til undervisningstidens samlede varighed og må ikke overstige det i folkeskolelovens § 14 b, stk. 2, 1. pkt., fastsatte loft over den højeste undervisningstid på

1.400 timer i et skoleår jf. bek. 702 af 23. juni 2014 § 14.

Hvis skolen vurderer, at der bør ske afvigelser fra læse- og timeplaner for et barn, skal PPR orienteres med begrundelse.

 

Tilrettelæggelse af undervisningen for det enkelte barn

Undervisningen tilrettelægges på baggrund af den anbringende kommunes oplysninger om hidtidigt skoleforløb og beskrivelse af specialpædagogisk behov. PPR Silkeborg vejleder ud fra disse oplysninger. Ved behov for yderligere vurderinger foretages disse af PPR Silkeborg ud fra skolens beskrivelser og faglige vurderinger samt eventuelle supplerende undersøgelser ved PPR psykolog.

Børne- og Familiehuset udarbejder individuelle planer, som omfatter en beskrivelse af barnets personlige, sociale, praktiske og faglige kompetencer og potentialer, sociale funktioner, personlige karakteristika, sproglig udvikling, fysisk udvikling m.m. samt individuelle mål og pædagogisk handleplan.

Barnet inddrages i udarbejdelsen og i evaluering af planen.

Det enkelte barns undervisningsforløb skal til enhver tid være koordineret med den sociale handleplan.

Afsluttende rapport vedr. barnet

Skolen udarbejder en rapport over forløbet, når barnet afslutter forløbet. Rapporten sendes til PPR Silkeborg, barnets forældre og den anbringende kommune.

Fritagelse fra folkeskolens afgangsprøver{FP)

Hvis Børne- og Familiehuset vurderer, at der bør ske fritagelse fra FP for et barn, kan PPR Silkeborg inddrages i vurderingen jf. bek. nr. 1001 af 15/09/2014.

Fritagelse kan omfatte en eller flere prøver eller delprøver. Beslutningen træffes af skolens leder evt. på baggrund af en PPV i samråd med barn og forældre.

Fritagelse forudsætter, at der er taget stilling til, om barnet vil kunne aflægge prøven på særlige vilkår, og at der samtidig tages stilling til, hvordan barnets udbytte af undervisningen evalueres.

 

Uddannelsesplaner 

I samarbejde med UU Silkeborg udarbejdes der uddannelsesplaner i 8. klasse som løbende evalueres og justeres. Der er som udgangspunkt fokus på barnets afsluttende skolegang og videre uddannelsesforløb.

Børnene tilbydes de relevante muligheder for brobygning, introforløb og praktik.

For børn som i 8. og 9. klasse. har sin skolegang i Børne- og Familiehuset er der som udgangspunkt fokus på  dels folkeskolens afgangsprøve (FP9) dels et afsluttende skoleforløb på efterskole eller lign..

Uddannelsesplaner er en integreret del af skole/hjemsamtaler og statusmøder for at have et fælles udgangspunkt med barn og forældre.

Samtaler med børn

Der afholdes løbende børnesamtaler for at følge op på mål og handling.

Det foregår gennem dels klassedrøftelser dels individuelle samtaler mellem barn og voksen/kontaktperson. Disse samtaler er organiseret gennem individuel børnetid og afholdes som minimum hver 14. dag og med fokus på mål og nærmeste udviklingstrin.

Derudover foregår børnesamtalerne som forberedelse til skole/hjem samtaler og statusmøder.

Samarbejdet mellem Børne og Familiehuset og hjemmet

Samarbejdet mellem Børne og Familiehuset og hjemmet er en vigtig grundsten i vores arbejde med børnene og deres mulighed for en succesfuld skolegang og i øvrigt hele deres udvikling

Derfor har vi efter behov samtaler mellem børnene, forældre, lærere, pædagoger/kontaktpersoner. Disse indkaldes efter behov, primært som individuelle samtaler, men også i nogle tilfælde som klassesamtaler omkring fælles opgaver og fokusområder fx sprog og trivsel.

Samtalerne suppleres med en række forældredage med fokus på det sociale fællesskab og den mere uforpligtende samtale.

Herudover har vi mindst en gang om ugen telefonisk kontakt til hjemmet med overlevering af, hvordan ugen er gået, og hvad der har været udfordrende og hvad der har fungeret godt

En gang om året har vi de traditionelle skole-hjemsamtaler. Disse foregår i Børne og Familiehuset og har fokus på de overordnede mål, de sociale og faglige udfordringer samt konkrete handlepunkter

I juni eller august/september har vi statusmøder med deltagelse af PPR og evt. sagsbehandler. Her har vi fokus på mål/perspektiv og fælles handlepunkter

I forbindelse med indskrivning af et barn afholdes der dels et overleveringsmøde med deltagelse af forældre og relevante parter – herunder overleverende skole eller børnehave. Dette møde følges efter ca. tre måneder op af et perspektiv og praksismøde med opstilling af de første mål og handlinger med afsæt i de fra visitationspapirets opstillede mål og vores første erfaringer.

4. Personalets kompetencer og kvalifikationer

Lederen har ansvaret for undervisningen.

Specialundervisningen og den specialpædagogiske bistand i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder varetages af personale med de fornødne pædagogiske og faglige forudsætninger for opgaven i henhold til bek. 702 af 23. juni 2014 § 17.

Skema med de enkelte medarbejderes funktioner og beskrivelse af kvalifikationer vedlægges i Bilag 3. Skemaet opdateres i forbindelse med skoleårets start og tilsynsførendes anmeldte besøg.

Straffe- og børneattester indhentes ved ansættelse på alle medarbejdere og ledere og forevises tilsynsførende ved forespørgsel.

5. Tilsynsfunktionen og dens indhold

 

Formålet med tilsynet

Silkeborg Kommune har ansvar for at sikre, at specialundervisningen og specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, så barnet har mulighed for at aflægge folkeskolens afsluttende prøver.

Silkeborg Kommune fører derfor tilsyn med undervisningen i henhold til bek. 702 af 23. juni 2014 § 14.

Tilsynet har såvel en kontroldel, men også en vejledningsdel, hvor tilsynsførende blandt andet skal sikre, at undervisningen i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder gives i overensstemmelse med de fastsatte time- og læseplaner jf. bek. 702 af 23. juni 2014 § 14.

Hvis specialundervisningen ikke står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, kan undervisningen i det pågældende anbringelsessted ikke fortsætte.

Tilsynets indhold

Tilsyn med undervisningen omfatter:

   • Time og læseplaner i forhold til Folkeskoleloven 
   • Det faglige indhold i undervisningen Undervisningsmaterialer, metoder og opgaver Personalets kompetencer og kvalifikationer
   • Rammerne og hjælpemidler Magtanvendelse over for barnet
   • Drøftelse af udviklings- og samarbejdsmuligheder Sundhedsplejes tilbud til børnene

Ud over det generelle tilsyn, der omfatter den samlede undervisning på anbringelsesstedet, skal tilsynet være rettet mod den enkelte barns undervisningstilbud og undervisningssituation.

I tilsynets vurdering skal indgå en vurdering af, om Børne- og Familiehusets pædagogiske målsætning og metoder gør stedet egnet til at opfylde målgruppens behov, herunder behov for nære stabile relationer til voksne, opbygning af sociale relationer, skolegang, trivsel og forberedelse til et selvstændigt voksenliv.

 

Tilsynets afvikling

Tilsynet varetages for kommunalbestyrelsen af en tilsynsførende udpeget af Skoleafdelingen. Den tilsynsførende gennemfører min. 2 årlige både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg og skal have adgang til alle relevante papirer og undervisningsplaner. Under besøgene skal den tilsynsførende desuden have adgang til at se undervisningen og til at tale med både børn, lærere, pædagoger og leder. Udarbejdede elev- og uddannelsesplaner for hver enkelt barn skal forevises den tilsynsførende.

Den tilsynsførende udarbejder en tilsynserklæring for hvert besøg og en årlig rapport over tilsynet.

Betaling for tilsynet

Silkeborg Kommune opkræver særskilt takst for det udførte tilsynsarbejde hos Børne- og Familiehuset.

6. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

 

PPR’s betjening af skolen

Pædagogisk psykologisk betjening af Børne- og Familiehuset forestås af PPR i Silkeborg Kommune og modsvarer betjeningen til andre skoler i Silkeborg.

PPR betjeningen tilrettelægges isamarbejde mellem Børne- og Familiehuset og PPR Silkeborg. PPR Silkeborg forestår visitation til intern skole samt bistår Børne- og Familiehuset i forhold til den løbende specialpædagogiske og undervisningsmæssige indsats og ændringer i forhold til indsatsen over for det enkelte barn.

Børnenes forældre inddrages i forhold til den pædagogiske psykologiske rådgivning som minimum i det omfang, der er beskrevet i bek. 693 af 20. juni 2014.

Betaling for betjeningen

Silkeborg kommune opkræver selvstændig takst for PPR-betjeningen hos Børne- og Familiehuset. Taksten til PPR betjening indgår i den takst den anbringende kommune betaler.

7. Budget for undervisningen og regnskabsaflæggelse

 

Budget

Børne- og Familiehuset fremsender hvert år sit bruttodriftsbudget for undervisningsdelen indeholdende minimum følgende poster:

  1. Indtægter

  2. Lønudgifter til leder, lærere og medarbejdere i øvrigt

  3. Lokaleudgifter

  4. Undervisningsmaterialer

  5. Ekskursioner, lejrskoler, befordring etc.

  6. Øvrige undervisningsrelaterede udgifter f.eks. kontorhold.

  7. Udgifter til tilsyn, prøveafholdelse,

  8. PPR betjening

Budgettet fremskrives årligt med udgangspunkt i KL’s vurdering omkring løn- og prisudvikling for det kommende år.

Børne- og Familiehuset skal hvert år senest den 15. oktober indsende forslag til budget for det kommende år til Silkeborg Kommunes Skoleafdeling. Silkeborg Kommune skal senest den 10. december godkende eller forkaste det fremsendte budget. Skoleafdelingen kan til enhver tid udbede sig yderligere dokumentation og begrundelse for budgettets poster.

Budgettet skal være godkendt af registreret eller statsautoriseret revisor, som er godkendt af Børne- og Familiehusets bestyrelse.

Overskridelse af det udmeldte budget skal snarest muligt efter konstatering meddeles Silkeborg Kommunes Skoleafdeling.

 

Takster for undervisningen

Taksten for undervisningsdelen for det kommende budgetår udregnes på baggrund af det af Silkeborg Kommunes Skoleafdeling godkendte budget for undervisningsdelen og den forventede belægning.

Ved udskrivning til skoleårets afslutning betales ligeledes for juli måned.

Dagstaksten for undervisningsdelen beregnes ved at dividere de samlede bruttoudgifter for undervisningsdelen med forventet belægning. Den fremkomne årstakst omregnes til en månedstakst ved at dividere med 12.

Ved beregning af taksten indarbejdes en belægningsgrad på 98 %.

Ved ændringer i budgettets børnegrundlag foretages der ikke efterreguleringer af taksten for undervisningsdelen.

Børne- og Familiehuset forestår fakturering af undervisningen direkte hos den anbringende kommune.

 

Udgifter til ekstra omkostninger eksempelvis transport, m.m.

Transporten mellem hjemmet/anbringelsesstedet og Børne- og Familiehuset påhviler anbringende kommune og aftales i det enkelte tilfælde mellem forældre og sagsbehandler, PPR eller Skoleafdelingen, og udgifterne dækkes i alle tilfælde af anbringende kommune.

Børne- og Familiehuset forestår fakturering af ekstra omkostninger direkte hos den anbringende kommune.

 

Forsikringer

Det påhviler Børne- og Familiehuset at tegne arbejdsskade- og ansvarsforsikring for de ansatte.

Øvrige forsikringer forventes aftalt mellem Børne- og Familiehuset og forældremyndighedsindehaveren ved optag.

 

Regnskabsaflæggelse og revision

Regnskabet skal indsendes til Silkeborg Kommunes Skoleafdeling til orientering senest den 1. maj i det følgende kalenderår.

Kortfattet redegørelse for anvendelse af driftsoverskuddet evt. ledsaget af dokumentation sendes sammen med regnskabet.

Regnskabet skal være forsynet med påtegning af registreret eller statsautoriseret revisor, som er godkendt af Børne- og Familiehusets bestyrelse.

 

Driftsoverskud

Et eventuelt driftsoverskud kan kun anvendes til konsolidering, udvikling og udlodning i overensstemmelse med dels Børne- og Familiehusets formål og dels gældende lovgivnings regelsæt.

 

Tilsyn med økonomien

Silkeborg Kommunes Skoleafdeling forestår det økonomiske tilsyn med Børne- og Familiehuset.

Tilsynet indebærer blandt andet, at Skoleafdelingen på forlangende kan få forelagt dokumentation mv. for bogførte udgifter og indtægter, samt at Skoleafdelingen på forlangende vil modtage redegørelse mv. for forhold, der i øvrigt påvirker Børne- og Familiehusets muligheder og evne til at varetage undervisningen.

8. Magtanvendelse

Børne- og Familiehuset følger Silkeborg Kommunes almindelige retningslinjer for magtanvendelse, som findes på hjemmesiden www.beredskabsplan.silkeborqkommune.dk

9. Samarbejdsrelationer

Børne- og Familiehuset kan i den udstrækning, der er behov for det, for at kunne undervise fagligt forsvarligt i alle fag, samarbejde med den lokale folkeskole om f. eks. brug af faglokaler, bibliotek, undervisningsmidler, lærersamarbejder, efter- og videreuddannelse. Anvendelsen og omfanget aftales med skolelederen på den lokale folkeskole. Udgiften aftales ligeledes med skolelederen på den lokale folkeskole.

 

Uddannelsesvejledning

UU har vejledningsansvaret for alle unge mellem 14  og 30 år bosiddende i Silkeborg Kommune jf. LBK nr. 995 af 12. september 2014 (Vejledningsloven).

Vejledningen af de unge foregår i et samarbejde mellem institutionen, forælde, PPR og UU.

UU og Skoletilbud i henhold til bek. 702 af 23. juni 2014 og har indgået en samarbejdsaftale, som beskriver og sikrer, at alle unge får vejledning i forbindelse med overgang fra skole til ungdomsuddannelse eller anden foranstaltning.

De specifikke aktiviteter fremgår af aftalen (Bilag 5).

folkeskolens afgangsprøve (FP9) og udvidede afgangsprøve (FP10) Eleverne går til folkeskolens prøver i henhold til Folkeskolelovens § 14. Prøverne afholdes i samarbejde med Silkeborg Ungdomsskole. Elevernes pensum aftales mellem Silkeborg Ungdomsskole og lærere og ledelse på Børne- og Familiehuset ud fra nye fælles mål og

prøvevejledningerne. Prøverne afholdes efter aftale mellem Børne- og Familiehuset og Silkeborg Ungdomsskole. Silkeborg Ungdomsskole opkræver betaling for deltagelse i FP9 hos Børne- og Familiehuset.

 

Sundhedspleje

Børnenes sundhed ligestilles med andre børn i Silkeborg Kommune, og børnene skal i henhold til lovgivningen derfor indgå i forløb med sundhedspleje jf. bek. nr. 1344 af 3. december 2010.

Silkeborg Kommune dækker udgifter forbindelse med sundhedspleje. Børne- og Familiehuset

indgår aftaler med Sundhedsplejen om ydelserne. Det indgår i tilsynet, om børnene har fået den lovpligtige sundhedspleje i forbindelse med skoletilbuddet.

Revidering af overenskomsten og opsigelsesvarsel

Overenskomsten er gældende fra den 30. juni 2017 til 1. juli 2018

Overenskomsten revideres årligt i juni måned ved et samarbejdsmøde mellem Børne- og Familiehuset ledelse, leder af PPR, leder af Skoleafdelingens administration og tilsynsførende.

Opsigelse af overenskomsten

I tilfælde af misligholdelse af overenskomsts bestemmelser såvel fagligt som økonomisk eller i forhold til lovgivningen på området kan overenskomsten opsiges af begge parter med 3 måneders varsel. Dog kan overenskomsten i grove tilfælde af misligholdelse opsiges med øjeblikkelig virkning. De anbringende kommuner skal i forbindelse med en opsigelse omgående orienteres herom.

Såfremt der sker ændringer i lovgrundlag i  et sådant omfang, at overenskomsten ikke længere er i overensstemmelse med gældende lovgivning på området, skal overenskomsten ændres.

Overenskomsten kan desuden til enhver tid ændres, såfremt parterne er enige om ændringerne.

Ønsker en af parterne at opsige overenskomsten, er opsigelsesvarslet 1år gældende fra den 1. i en måned.

 

Overenskomsten er aftalt den juni 2017 af:

Underskrifter:

Skolechef: Huno Jensen

Børne- og Familiehusets direktør: Annette Jellesen

Børne og Familiehusets bestyrelsesformand: Merete Reimer Jensen